محمود احمدی نژاد که بود؟

 

به این پرسش جواب دهید ؟؟

او یک نابغه تمام بود . نشان داد که میتوان معادلات را از کل پاک کرد و صورت مساله ای تازه نوشت !!!

او برای ما خیلی حرف ها داشت !!

با کارهایش چیزهای زیادی گفت که ما ها هرگز نخواهیم فهمید

او ملت را واقعا دوست داشت

او هر کاری که توانست انجام داد تا به ما بفهماند که میتوان همه چیز را قبول نکرد و  بی اعتنا بود. او  میخواست بفهماند که میشود قطعنامه را کاغذ پاره خواند ولی ما باز نفهمیدیم میشود به وزیر یا رییس دولت اعتراض کرد

 ما فقط کارهای اورا جک کردیم و خندیدیم !!!

 

/ 0 نظر / 22 بازدید